Kullanıcı Sözleşmesi

A.)Taraflar
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). ilanet.net web sitesinin hizmetlerini yürüten Türkiye adresinde ikamet etmekte ve (bundan böyle “ilanet.net” olarak anılacaktır.)
2. ilanet.net tarafından işletilen ilanet.net internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) ilanet.net arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
3. ilanet.net’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

B.) Tanımlar
1. Üye: ilanet.net’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: ilanet.net adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
3. ilanet.net Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’da belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla ilanet.net’nin sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
4. Alıcı: ilanet.net’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
5. Satıcı: ilanet.net’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.
6. Üye adı: ilanet.net ‘Üye’lerinin ‘ilanet.net’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
7. Üye şifresi: ilanet.net’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra ilanet.net’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)’dan oluşan şifredir.
8. Ürün: ilanet.net’da ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.
9. İlan: ilanet.net’da ‘Üye’ tarafından ilanet.net ‘nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: ilanet.net tarafından Üye’lere sunulan, ilanet.net içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı
1. Sözleşme’nin konusu, ilanet.net’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile ilanet.net içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin ilanet.net tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, ilanet.net içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak ilanet.net tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları
1. Üyelik, ilanet.net’nin ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından ilanet.net’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve ilanet.net tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. ilanet.net’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca ilanet.net tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, ilanet.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların ilanet.net’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, ilanet.net üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri
1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, ilanet.net Hizmet’lerinden faydalanırken ve ilanet.net’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, ilanet.net’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ilanet.net’nin kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple ilanet.net’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.
3. Üyeler’in ilanet.net tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden ilanet.net’nin doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4. Üyeler ilanet.net içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ilanet.net Üyeler tarafından ilanet.net’a iletilen veya ilanet.net üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.
5. Üyeler, ilanet.net’nin yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
6. ilanet.net’nin verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve ilanet.net’yi kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla ilanet.net üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye ilanet.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, ilanet.net içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları,ilanet.net ve bütün ilanet.net alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla ilanet.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. ilanet.net Üyeler’i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak ilanet.net üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.
7. Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından ilanet.net’da sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ilanet.net’nin ve ilanet.net çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. ilanet.net Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.